فهرست کتاب کلید ورود به طب قدیم | کتاب های استاد خدادادی

فهرست کتاب کلید ورود به طب قدیم
بازدید: 8,006 views

تقریظ

تعریف  طب

طب قدیم یا سنتی

پزشکی مدرن یا جدید

طب اسلامی

طب قرآنی

تفاوت های اساسی میان طب سنتی و جدید

چرا احیای طب سنتی لازم است؟

علت عمده ی افول طب سنتی  در ایران

تکمله

مهم ترین مزیت های طب سنتی بر طب مدرن

اشکالات دیگر پزشکی مدرن

درباره ی کتاب کلید ورود به طب قدیم

مقدمه ی مولف

فصل اول:طب قدیم(سنتی)

درسنامه ی اول-کلیات

در علم طب

چیزهای طبیعی تن مردم

اسباب سته

منفعت علم طب

درسنامه ی دوم-ارواح و قوا در طب قدیم

روح چیست؟

انواع روح

روح حیوانی

روح نفسانی

روح طبیعی

قوای انسانی

قوه ی اول:قوای حیوانیه

قوه ی دوم:قوای طبیعیه(قوت های حس و حرکت)

قوه ی سوم:قوای نقسانی

درسنامه ی سوم-ترکیب جسم انسان

شناخت مایه های چهارگونه(ترکیب جسم انسان)

مزاج ارکان اربعه

جمع بندی مزاج  ارکان ابعه

ارکان اربعه دربدن انسان

نحوه ی ایجاد کیفیت های اولیه در بدن

نحوه ی اثر عناصربر یکدیگر

درسنامه ی چهارم-شناسایی مزاج های اصلی

شناسایی مزاج های اصلی

انواع مزاج

مزاج معتدل

مزاج مفرد

مزاج مرکب

درسنامه ی پنجم-نشانه های مزاج های مختلف

شناسایی نشانه های مزاج معتدل و نامعتدل

معیارهای کاربردی برای مزاج شناسی (تشخیص طبع غالب)

۱٫ملمس

۲٫گوشت وچربی(چاقی ولاغری)

۳٫رنگ پوست بدن

۴٫مو

۵٫شکل اعضا

۶٫واکنش بدن به سرما و گرمای هوا

۷٫خواب وبیداری

۸٫افعال طبیعی بدن

۹٫واکنش بدن به خوراکی ها

۱۰٫دفع فضولات

۱۱٫رفتارهای نفسانی و وضعیت روحی

۱۲٫شناخت طبع از کف دست

رسیدن به تعادل مزاج

گرم مزاج و سرد مزاج ها چه نکاتی را باید رعایت کنند؟

درسنامه ی ششم-شناخت اخلاط

خلط چیست؟

انواع  اخلاط

سوء مزاج

شناخت حالات صفرا

۱٫صفرای طبیعی

۲٫صفرای غیر طبیعی

عوامل افزایش صفرا و بحران صفراوی

نشانه های غلبه ی صفرا

شناخت حالات خون

۱٫خون طبیعی

۲٫خون غیر طبیعی

نشانه های غلبه خون

شناخت حالات بلغم

۱٫بلغم طبیعی

۲٫بلغم غیر طبیعی

نشانه های غلبه بلغم

شناخت حالات سودا

۱٫سودای طبیعی

۲٫سودای غیر طبیعی

نشانه های غلبه سودا

عوامل تولید سودا

راه های دفع سودا

درسنامه ی هفتم-ویژگی مزاج های مختلف و توصیه ها

مزاج های چهارگانه انسانی

۱-ویژگی های افراد سوداوی مزاج

توصیه ها و تدابیردر مورد افراد سوداوی مزاج

جدول راهنمای تغذیه ی افراد سوداوی مزاج

۲-ویژگی های افراد بلغمی مزاج

توصیه ها و تدابیر در مورد افراد بلغمی مزاج

جدول راهنمای تغذیه ی افراد بلغمی مزاج

۳-ویژگی های افراد دموی مزاج

توصیه ها و تدابیر در مورد افراد دموی مزاج

جدول راهنمای تغذیه ی افراد دموی مزاج

۴-ویژگی های افراد صفراوی مزاج

توصیه ها و تدابیر در مورد افراد صفراوی مزاج

جدول راهنمای تغذیه ی افراد صفراوی مزاج

درسنامه ی هشتم-مزاج سال های عمر

شناسایی مزاج سال های عمر و شناختن مرگ طبیعی

شرح حال مزاج سرد و گرم در مراحل عمر

درباره ی مزاج مراحل مختلف عمر

نکاتی در مورد مزاج سال های عمر

جمع بندی

درسنامه ی نهم-مزاج جنسیت ها و چاقی و لاغری

شناسایی مزاج مردان و زنان

نکاتی در مورد مزاج زنان و مردان

شناسایی مزاج چاقی ولاغری

درسنامه ی دهم-اندام ها ومزاج آن

انواع اندام های بدن

اندام های ساده

اندام های مرکب

شناسایی مزاج اندام ها به ترتیب اولویت

نشانه های گرمی و خشکی اندام ها

اندام های دارای مزاج گرم

اندام های دارای مزاج سرد

اندام های دارای مزاج مرطوب

اندام های دارای مزاج خشک

درسنامه ی یازدهم-شناخت مزاج های دماغ،چشم،قلب،کبد و معده

شناسایی مزاج های دماغ

شناسایی مزاج های چشم

شناسایی مزاج های دل یا قلب

شناسایی مزاج های کبد

شناسایی مزاج های معده

جمع بندی

درسنامه ی دوازدهم-مزاج جنسی

شناسایی مزاج های بیضه ها و منی

۱٫بیضه ی گرم

۲٫بیضه ی سرد

۳٫بیضه ی تر

۴٫بیضه ی خشک

۵٫بیضه ی گرم و تر

۶٫بیضه ی سرد وتر

۷٫بیضه ی سرد وخشک

درسنامه ی سیزدهم-مزاج غذاها

شناخت مزاج غذاهای روزمره

مزاج لبنیات مضر برای افراد دارای طبع سرد

مزاج حبوبات وغلات و مغزهای گیاهی

مزاج بذرهای مفید برای تقویت اسپرم

مزاج سبزی جات مفید برای ایجاد آرامش

مزاج صیفی جات مفید برای ایجاد نشاط

مزاج میوه های مفید برای افزایش مقاومت بدن

مزاج مرکبات برای ایجاد انرژی

مزاج توت ها و بذرهای ملین برای انواع بیماری ها

مزاج انواع گوشت و غذاهای حیوانی

مزاج انواع ادویه جات

درسنامه ی چهاردهم- اصول زندگی سالم(۱)

شش اصل ضروری برای زندگانی سالم(سته ضروریه)

۱٫استفراغ و احتباس

۲٫اعراض نفسانی

حرکات روح بخاری

انواع اعراض نفسانی

درسنامه ی پانزدهم-اصول زندگی سالم(۲)

۳٫حرکت و سکون

۴٫خواب و بیداری

آثار خواب طبیعی

تاثیر خواب بر مزاج های مختلف

زمان ومیزان خواب

درسنامه ی شانزدهم-اصول زندگی سالم(۳)

۵٫هوا

طبع هوا و انواع آن

هوای مطلوب

هوای نامطلوب

کنش وکیفیات هوا و تاثیر هوا بر بدن

هواو تغییرات آن

هوا ومزاج های مختلف

بادها و تاثیرات آن

تاثیرات محیط زیست

مزاج فصول سال

مزاج بهار

بهار طبی،بهار نجومی

مزاج تابستان

مزاج پاییز

مزاج زمستان

سال معتدل و غیر معتدل

مزاج زمان های شبانه روز

فصول سال و بیماری های آن

بیماری های فصل بهار

نبایدهای تغذیه ای دربهار

بایسته های تغذیه ای در بهار

بیماری های فصل تابستان

بیماری های فصل پاییز

بیماری های فصل زمستان

درسنامه ی هفدهم-اصول زندگی سالم(۴)

۶٫خوراکی ها و نوشیدنی ها

تاثیرات خوراکی ها ونوشیدنی ها در بدن

انواع غذا

غذای لطیف

غذاهای غلیظ

غذای معتدل

آب و اقسام آن

درسنامه ی هجدهم-مراحل هضم

مراحل هضم چهارگانه در جسم انسان

هضم اول(هضم معدی)

هضم دوم(هضم کبدی)

هضم سوم(هضم عروقی)

هضم چهارم(هضم بافتی)

فضولات هفتم

درسنامه ی نوزدهم-انواع غذا و مزاج آن

انواع غذا ومزاج آن

۱٫غذاهای دیداری

طبع رنگ ها درطب سنتی

طبع چهره ها در طب سنتی

۲٫غذاهای شنیداری

۳٫غذاهای اسشمامی(بویایی)

۴٫غذاهای رفتاری و پنداری

طبع رفتارهای انسان در طب قدیم

۵٫غذاهای لمسی و جذبی

۶٫مزاج لباس و پوشش ها

۷٫مزاج مزه ها

مزاج خوراکی ها

نحوه و زمان غذا خوردن

شناسایی عادات

درسنامه ی بیستم-سایر مزاج ها

مزاج مکان ها

مزاج محل سکونت

اقالیم سبعه

مزاج گیاهان

مزاج جمادات

فصل دوم:طب مدرن(روز)

درسنامه ی اول-کلیات

مقدمه

علوم پزشکی

منافع علم پزشکی

درسنامه ی دوم-عناصر چهارگانه از نظر پزشکی روز

۱٫آتش

۲٫هوا

۳٫آب

۴٫خاک

الکترولیت ها

درسنامه ی سوم-اخلاط اربعه از دیدگاه طب روز

خون از دیدگاه طب روز

مراکز تولید گویچه های سرخ در بدن انسان

نقش کلیه در تشکیل اریتروپویتین

مواد غذایی مفید برای کلیه ها

دیدگاه طب قدیم در مورد خون

درسنامه ی چهارم-سیستم ایمنی  از دیدگاه پزشکی روز

سیستم ایمنی بدن انسان

لکوسیت ها(گویچه های سفید خون)

مشخصات عمومی لکوسیت ها

دوران زندگی گویچه های سفید

صفات دفاعی نوتروفیل ها  و مونوسیت-ماکروفاژها

نظر طب قدیم درمورد سیستم ایمنی بدن

درسنامه ی پنجم-صفرا از دیدگاه پزشکی روز

کبد

کیسه ی صفرا

صفرا

ذخیره ی صفرا در کیسه ی صفرا

ترکیب صفرا

املاح صفراوی و عمل آنها

نظر طب قدیم در مورد صفرا

درسنامه ی ششم-سودا از نظر پزشکی روز

گویچه های سرخ خون

شکنندگی گویچه های سرخ

هموگلوبین

فیزیولوژی طحال

نقش طحال

نظر طب قدیم در مورد سودا

نظر پزشکی جدید در مورد سودا

درسنامه ی هفتم-توارث و طبع

قطعات ساختمانی پایه DNA

کروموزوم ها و تکثیر آنها

طبع در علم پزشکی روز

شواهدی از پزشکی روز در تبیین مزاج

میزان متابولیسم

عوامل موثر بر میزان متابولیسم

میزان متابولیسم پایه

درجه حرارت بدن انسان

تولید حرارت

نتیجه گیری

درسنامه ی هشتم-مراحل گوارش از دیدگاه پزشکی روز

۱٫حرکت غذا در لوله ی گوارش

۲٫ترشح شیره های گوارشی و هضم غذا

۳٫ترشح آب و الکترولیت ها

۴٫گردش خون از اندام های دستگاه گوارش

۵٫کنترل تمام این اعمال  توسط سیستم های عصبی و هورمونی

ترشحات سیستم هورمونی گوارشی

غدد بزاقی و مشخصات بزاق

ترشحات مری

ترشح معدی

ترشح لوزالمعده

ترشحات صفرا

نتیجه گیری

درسنامه ی نهم-عادات و سردی و گرمی نظر پزشکی روز

شناخت عادات از نظر پزشکی روز

نظر طب قدیم در این مورد

گرمی وسردی از دیدگاه طب روز

تنظیم تعادل اسیدی- بازی

تعریف اسیدها و بازها

PH داخل سلولی

اثرات اسیدوز و آلکالوز بر روی بدن

تری و خشکی از دیدگاه پزشکی روز

مایعات داخل و خارج سلولی

هومئوستاز

تنظیم اعمال بدن

سیستم تنظیم هورمونی

سیستم کنترل

پمپ سدیم-پتاسیم

درسنامه ی دهم-چند مقایسه ونتیجه گیری

شناخت مزاج اندام ها  در علم پزشکی روز

نظر پزشکی روز در مورد نحوه ی  پیدایش  جنسیت در جنین

نظر پزشکی روز در مورد فصل ها

نظر پزشکی روز در مورد خوردنی ها و نوشیدنی ها

نظر پزشکی روز در مورد بادها و تاثیرات آنها

نظر پزشکی روز در مورد محیط زیست

علم پزشکی روز(مدرن) در مورد مزاج ها

نتیجه گیری

فصل سوم:داروهای گیاهی

درسنامه ی اول-کلیات و انواع دارو

دارو در طب قدیم

قرابادین یا داروسازی

انواع دارو از دیدگاه طب قدیم

تعداد داروها در طب قدیم

درسنامه ی دوم-مزاج داروها و شناسایی قوای آنها

مزاج داروهای مفرده

انواع مزاج دارو

شناسایی قوای مزاج داروها

۱٫شناسایی قوای مزاج داروها از راه آزمایش

۲٫شناسایی مزاج داروهای مفرده از طریق قیاس

شناختن  گرمی و سردی دارو

شناسایی مزاج و قوه ی دارو

شناسایی دارو از طریق مزه

تاثیر مزه ها بر زبان

آمیختگی مزه ها

شناخت دارو از طریق بو

درسنامه ی سوم-انواع داروها و اثرات آنها

شناسایی اعمال داروهای ساده

انواع داروها از نظر صفات

انواع داروها از نظر کنش

داروهای رده اول

داروهای رده دوم

داروهای رده سوم

داروهای رده چهارم

سایر داروها

چند قاعده ی دارویی

درسنامه ی چهارم-تاثیر عوامل خارجی بر دارو

پختن دارو

کوبیدن دارو

سوزاندن دارو

شستن دارو

منجمد کردن دارو

مجاورت دارو با داروی دیگر

آمیزش داروها

درسنامه ی پنجم-منابع و موارد استفاده از دارو

منابع داروها وتهیه آنها

موارد استفاده داروهای گیاهی در بیماری ها

فصل چهارم:معرفی داروهای مفرده(به ترتیب حروف ابجد)

الف اکلیل الملک(شاه افسر،ناخنک)

انیسون

افسنطین

آس

اقاقیا

اشقیل

اذخر(گورگیاه)

اسارون(برباله)

انزروت(کنجده)

ابهل(ریس)

اشنه (واله)

اظفار الطیب(ناخن بویا)

انفحه (پنیرمایه)

اقحوان(بابونه گاو چشم)

استرک(قره بوخور)

اغلا جون(اغلاگونی)

افتیمون(سس صغیر)

اسطوخودوس

انجدان(انگدان)

اشترغاز(خارشتر)

انبرباریس(زرشک )

اسفنج(ابرمرده)

اصابع الصفر(کف مریم)

اونومالی(اورمالی،عسل داود)

اغالوجی(عودالبخور)

ام غیلان(مغیلان)

اذارقی(کچوله)

ایرسا(زنبق)

انجره(گزنه)

اجاص(الو)

اترج(ترنج)

ابنوس

ارماک(ارمال)

اسفاناخ(اسفناج)

ارز(برنج)

اطریه(رشته)

ب   بان(حب البان)

بابونه

بادآورد(کنگر)

بنفسج(بنفشه)

برنجاسف(بشنیز یا بومادران)

بصل(پیاز)

بلبوس(موسیر)

بزرقطونا(اسفرزه)

بسر و بلح(خرمای کال و نیمه رسیده)

بطیخ(خربزه)

بیض(تخم پرندگان)

بادرنجبویه

بادنجان(بادنجان)

بهرامج(بیدمشک)

برشیاوشان(پرسیا وشان)

باذروج(ریحان کوهی)

بقله الحمقاء(خرفه)

بندق(فندق)

بنجنکشت(پنج انگشت)

بلوط

بزر کتان(تخم کتان)

باقلا

ج    جوز(گردو)

جوز بوا(بسباسه)

جلغوز(چلغوز)

جوز جندم(گلسنگ) / جوزالسرو(بارسرو) / جوز هندی(نارگیل)

جلنار(گلنار)

جمار(پنیر خرما) / جبن(پنیر)

جزر(هویج)

جرجیر(ترتیزک آبی)

جاورس(گاورس)

د   دارصینی(دارچین)

دلب(چنار)

دقلی(خرزهره)

دارفلفل(فلفل دراز)

دهن(روغن)

ه     هیوفاریقون(اوفاریقون،هزارچشم)

هلیلج ( هلیله)

هندبا(کاسنی)

هلیون(مارچوبه)

هرطمان(جودوسر،یولاف)

هرقلوس(گل قاصد)

و    ورد(گل سرخ) / ودع

ز   زنجبیل(زنجفیل)

زوفای خشک(حسل)

زعفران

زعرور(زالزالک)

زبد(کره)

زیتون

ح   حماما(هل)

حرف(تخم ترتیزک بیابانی،شاه تره)

حاشا(آویشن)

حمص(نخود)

حنطه(گندم)

حماض(ترشک)

حندقوقی(شبدر)

حلبه(شنبلیله)

ط    طرخون(ترخون)

طین ارمنی(گل ارمنی) / طین ساماعی(گل سرشور)

طرغافیثا(گون کتیرا)

ی    یاسمین

یتوع(گیاه شیردار)

ک     کافور

کندر

کهربا

کمادریوس(مریم نخودی)

کمون (زیره)

کرسنه(گاو دانه)

کرفس

کرنب(کلم)

کزبره(گشنیز)

کمثری(گلابی)

کراع(پاچه)

ل     لحیه التیس(شنگ)

لسان العصافیر(زبان گنجشک)

لسان الثور(گاو زبان)

لسان الحمل(  بارهنگ)

لوبیا

لوز(بادام)

لحم(گوشت)

م    مسک(مشک)

مصطکی

مرزنجوش(مرزنگوش)

مر / مران(زغال اخنه)

ماش

من(گزانگبین)

ملح(نمک)

مشمش(زردآلو)

موز

ن   نیلوفر

نعناع

نشا(نشاسته)

نحاس(مس)

نبق(میوه ی سدر)

نعام(شترمرغ)

س   سعد(مشک زمین)

سرخس

سولان(شولان)

سرو / سدر(کنار)

سورنجان

سوسن

سعتر(پونه یا مرزه ی کوهی)

سوس(مهک،شیرین بیان)

سیسارون / سومقوطون

سیون(ترتیزک آبی)

سماق

سذاب(فیجن)

سکر(شکر)

سمن(روغن)

سنبل

سفرجل(به)

سمسم(کنجد)

ع   عرعر

عصاالراعی(هفت بند)

عبیثران(شجره ی مریم) / عنصل(پیاز موش)

عنب الثعلب(تاج ریزی)

عناب

عروق الصباغین(زردچوبه)

عود

علیق(تمشک)

عدس(مرجمک)

عسل

عنب(نگور)

ف   فوفل(تنبول)

فلفل

فراسیون(گندنای کوهی)

فودنج(پونه)

فرفخ(خرفه)

فطر(قارچ)

فجل(ترب)

فستق(پسته)

ص    صدف

صابون

صوف(پشم)

صرصر(جیرجیرک)

صمع

ق   قاقله(هل)

قرنفل(میخک)

قسط(کوشنه)

قنقبین

قطن(پنبه)

قناد(گون)

قرع(کدو)

قثاء(خیارچنبر)

قنب(شاهدانه)

قت(یونجه)

ر    راوند(ریوند چینی)

ریحان

رعب الابل(شکرتیغال)

رازیانج(رازیانه)

رطب(خرمای تر)

رجل  الجراد(سرخ دار)

رجل الغراب (قازیاغی)

رمان(انار)

ریباس(ریواس)

روییان(میگو)

ش   شقایق(لاله)

شهدانج(شاهدانه)

شاهترج(شاه تره)

شقاقل

شکاعی(کنگرخر،چرخه)

شیرخشک(شیرخشت)

شونیز(سیاه دانه)

شبث(شبت،شوید)

شلجم(شلغم)

شوکه البیضاء(کنگر)

ت   تمرهندی

تودری(قدومه)

ترنجبین

تمر(خرما)

تفاح(سیب)

تین(انجبیر)

توث(توت)

ث     ثوم(سیر)

خ      خطمی

خس(کاهو)

خولنجان

خبازی (پنیرک)

خمیر(خمیرمایه)

خوخ(شفتالو)

خل(سرکه)

خردل

ذ      ذنب الخیل(دم اسب،شنگ چمنی)

ض    ضیمران(ریحان)

غ      غبیراء(سنجد)

فصل پنجم : داروهای شیمیایی  و اثرات جانبی  آن ها

مقدمه

نظر صاحب نظران در مورد عوارض داروهای شیمیایی

عوارض داروهای شیمیایی

۱٫داروهای مسکن و ضد درد و تبعیر

۲٫داروهای آرام بخش

۳٫مشتقات کورتیزون

۴٫آتی بیوتیک ها

 منابع و مآخذ