متابولیسم کلسیم و فسفات | کتاب های استاد خدادادی

متابولیسم کلسیم و فسفات
بازدید: 7,395 views

مقاله استاد خدادادی

متابولیسم کلسیم و فسفات

هورمون پاراتیروئید، کالسیتونین، ویتامین D استخوان

کلسیم و فسفر در مایع خارج سلولی و پلاسما – عمل ویتامین D

جذب و دفع کلسیم و فسفات

نوشته شده در تاریخ ۲۷ مهر ۸۵

——————————————————————————————

جذب کلسیم و فسفات از روده:

کلسیم به مقدار ناچیزی از روده جذب می شود. زیرا بسیاری از ترکیبات آن نسبتاً نا محلول بوده و هم چنین کاتیونهای دو ظرفیتی بطور کلی از مخاط روده به خوبی جذب نمی شوند.

از طرف دیگر، فسفات در بیشتر اوقات به خوبی جذب نمی شوند به غیر از هنگامی که کلسیم به مقدار قابل توجهی در رژیم غذائی وجود داشته باشد.

کلسیم تمایل دارد که ترکیبات فسفات کلسیم تقریباً غیر محلول تشکیل دهد که نمی توانند جذب شوند بلکه از راه مدفوع دفع گردند.

 

دفع کلسیم در مدفوع و ادرار

میزان جذب خالص کلسیم:حدود نه دهم کلسیمی که روزانه خورده می شود از طرِق مدفوع و یک دهم باقیمانده از راه ادرار دفع می گردند.

۱۰۰۰ میلی گرم
مقدار ورودی
۳۵۰ میلی گرم
جذب روده ای
۲۵۰ میلی گرم
ترشح در شیره های گوارشی
۱۰۰ میلی گرم
جذب خالص
۹۰۰ میلی گرم
دفع در مدفوع
۱۰۰ میلی گرم
دفع در ادرار

حدود دو سوم کلسیم موجود در فیلترای گلومری در توبولهای ابتدائی جذب می شود. جذب مجدد کلسیم بسیار انتخابی یوده و بستگی به غلظت کلسیم در خون دارد، در صورتیکه غلظت کلسیم خون پائین باشد این جذب مجدد بسیار زیاد است، بطوریکه تقریباً هیچگونه کلسیمی در ادرار دفع نمی شود. حتی یک افزایش ناچیز در غلظت کلسیم در ادرار را بطور بارزی افزایش می دهد.

یکی از مهمترین فاکتورهای کنترل کنندة‌ میزان دفع کلسیم
هورمون پاراتیروئید
است.

دفع روده ای و ادراری فسفات

به استثنای قسمتی از فسفات که بصورت ترکیب با کلسیم در مدفوع دفع می شود، تقریباً تمام فسفات موجود در رژیم غذائی از روده جذب خون شده و بعداً از طریق ادر ار دفع می شود.

هنگامیکه غلظت فسفات در پلاسما از رقم بحرانی حدود یک میلی مول در لیتر کمتر باشد هیچگونه فسفاتی در ادرار دفع نخواهد شد. اما در صورتیکه غلظت فسفات از این حد بحرانی بیشتر باشد میزان دفع فسفات نسبت مستقیم با افزایش آن خواهد داشت.

کلیه ها غلظت فسفات در مایع خارج سلولی را با تغییر دادن میزان دفع فسفات به تناسب غلظت پلاسمائی آن تنظیم می کنند.

دفع فسفات از کلیه ها بوسیلة هورمون پاراتیروئید شدیداً افزایش می یابد و بدین وسیله نقش مهمی در کنترل غلظت فسفات پلاسما بازی می کند.

ویتامین D و نقش آن در جذب کلسیم و فسفات

ویتامین D یک اثر قوی بر افزایش جذب کلسیم از روده و همچنین اثرات مهمی بر رسوب استخوان و جذب مجدد استخوان دارد.

خود ویتامین D مادة فعالی نیست که موجب بروز این اثرات می شود بلکه ویتامین D می بایستی ابتدا از طریق یک سری متوالی واکنشها در کبد و کلیه ها بصورت فرآوردة‌ فعال نهائی یعنی
۱، ۲۵ – دی هیدروکسی کوله کالسیفرول
در آید که منجر به تشکیل این ماده از ویتامین D می شود.

ترکیبات ویتامین D

چندین ترکیب مختلف که از استرولها بدست می آیند به خانوادة ویتامین D تعلق دارند و کلیة این مواد اعمال کم و بیش مشابهی انجام می دهند. مهمترین این مواد
کوله کالسیفرول
موسوم به
ویتامین D3
است.

قسمت اعظم این ماده در پوست بر اثر عمل اشعة ‌ماورای بنفش خورشید بر
۷- دهیدروکلسترول
تشکیل می شود. در نتیجه: قرار گرفتن در معرض نور خورشید از کمبود ویتامین D جلوگیری می کند . ترکیبات ویتامین D موجود در غذا با کالسیفرول مشابه هستند.

تبدیل کوله کالسیفرول به ۲۵ – هیدروکسی کوله کالسیفرول در کبد و کنترل فید بکی آن

نخستین مرحله در فعال شدن کوله کالسیفرول و تبدیل آن به ۲۵- هیدروکسی کوله کالسیفرول است که در کبد به انجام می رسد.

۲۵- هیدروکسی کوله کالسیفرول یک اثر فید بکی مهاری بر واکنشهای تبدیلی دارد که به دو دلیل اهمیت فوق العاده ای دارد

 1. این مکانیسم فید بکی غلظت ۲۵- هیدروکسی کوله کالسیفرول در پلاسما را دقیقاً تنظیم می کند.
 2. توجه کنید:
  میزان خوردن ویتامین D3 ممکن است چندین برابر تغییر کند و با این وجود غلظت ۲۵- هیدروکسی کوله کالسیفرول کماکان در محدودة چند در صد مقدار میانگین طبیعی آن باقی می ماند.

  آشکار است که این کنترل فیدبکی بسیار دقیق از اثر بیش از اندازة ویتامین (D3)هنگامیکه با غلظت زیاد در بدن وجود دارد جلوگیری می کند.


 3. این تبدیل کنترل شدة‌ ویتامین D3 به ۲۵- هیدروکسی کوله کالسیفرول،.یتامین D3 را برای مصرف آتی ذخیره می کند، زیرا ویتامین D3 پس از تبدیل فقط برای مدت کوتاهی در بدن باقی می ماند در حالیکه بصورت ویتامین
  D
  می تواند تا چند ماه در کبد ذخیره شود. 

  تشکیل ۱،۲۵ – دی هیدروکسی کوله کالسیفرول در کلیه ها و کنترل آن بوسیلة هورمون پاراتیروئید

  تبدیل ۲۵- هیدروکسی کوله کالسیفرول را در کلیه ها به ۱،۲۵- دی هیدروکسی کوله کالسیفرول صورت می گیرد.

  این ماده فعالترین شکل ویتامین D3 است. چون فرآورده های قبل از آن کمتر از یک هزارم فعالیت ویتامین D را دارد. بنا بر این ویتامین D در غیاب کلیه ها تقریباً بی اثر است.

  در غیاب این هورمون تقریباً هیچگونه ۱،۲۵- دی هیدروکسی کوله کالسیفرول تشکیل نمی شود. بنا بر این هورمون پاراتیروئید یک تاثیر قوی در تعیین اثرات عملی ویتامین D در بدن و بویژه اثرات آن بر جذب کلسیم در روده و اثرات آن بر استخوانها دارد.

   

  اثر غلظت یون کلسیم بر روی کنترل تشکیل ۱،۲۵- دی هیدروکسی کوله کالسیفرول

  غلظت پلاسمائی ۱،۲۵- کوله کالسیفرول به نسبت معکوس غلظت یون کلسیم در پلاسما تغییر می کند. دو دلیل برای این موضوع وجود دارد.

  ۱- یون کلسیم اثر خفیفی در جلوگیری از تبدیل ۲۵- هیدروکسی کوله کالسیفرول به ۱، ۲۵ – دی هیدروکسی کوله کالسیفرول را دارد.

  ۲- مهمتر اینکه هنگامیکه غلظت یون کلسیم پلاسما از ۱۰ میلیگرم در دسی لیتر بالاتر رود سرعت ترشح هورمون پاراتیروئید شدیداً کاهش می یابد.

  هورمون پاراتیروئید موجب پیشبرد تبدیل ۲۵- هیدروکسی کوله کالسیفرول به ۲۵- دی هیروکسی کوله کالسیفرول در کلیه ها می شود.

  اما باید دانست هنگامی که هورمون پاراتیروئید کاهش می یابد، ۲۵- هیدروکسی کوله کالسیفرول به ترکیب اندکی متفاوت یعنی ۲۴و ۲۵ – دی هیدروکسی کوله کالسیفرول تبدیل می شود که فعالیت ویتامینD بسیار اندکی دارد.

  توجه:
  بنا بر این هنگامیکه غلظت یون کلسیم پلاسما بالا است تشکیل ۱، ۲۵ – دی هیدروکسی کوله کالسیفرول شدیداً کاهش می یابد.

  فقدان این ماده به نوبة خود جذب کلسیم را از روده ها، استخوانها، و از توبولهای کلیوی کاهش می دهد و به این ترتیب موجب می شود که غلظت یون کلسیم بسوی حد طبیعی خود سقوط کند.

  اثر هورمونی ۱، ۲۵- دی هیدروکسی کوله کالسیفرول بر روی اپیتلیوم روده جهت پیشبرد جذب کلسیم

  ۱، ۲۵ – دی هیدرکسی کوله کلسیفرول خود بعنوان یک هورمون جهت پیشبرد جذب روده ای کلسیم عمل می کند و این کار را بطور عمده با افزایش دادن تشکیل یک پروتئین گیرندة کلسیم در سلولهای اپیتلیال روده در طی دو روز به انجام می رساند، و کلسیم را بداخل سیتوپلاسم انتقال می دهد.

  به نظر می رسد که میزان جذب کلسیم نسبت مستقیم با مقدار پروتئین گیرندة کلسیم داشته باشد.

  این پروتئین برای چندین هفته بعد از خروج ۱،۲۵- دی هیدروکسی کوله کالسیفرول از بدن در سلولها باقی می ماند و به این ترتیب یک اثر طولانی بر جذب کلسیم اعمال می کند.

  اثر ویتامین D بر جذب فسفات

  این ویتامین باعث عبور فسفات از اپیتلیوم لولة گوارش می شود.

  کلسیم در پلاسما و مایع بین سلولی

  غلظت کلسیم در پلاسما در حدود ۹,۴ میلیگرم در صد و بطور طبیعی بین ۹ و ۱۰ میلیگرم در صد تغییر می کند. این مقدار تقریباً‌ معادل با ۲,۴ میلی مول در لیتر است.

  آشکار است که غلظت کلسیم در پلاسما در یک محدودة بسیار باریک و بطور عمده بوسیلة ‌هورمون پاراتیروئید تنظیم می شود.

  کلسیم به شکل متفاوت در پلاسما وجود دارد.

  1. حدود چهل در صد کلسیم با یک میلی مول در لیتر با پروتئینهای پلاسما ترکیب شده و لذا قابل انتشار از طریق غشاء مویرگی نیست.
  2. حدود ده درصد کلسیم یا ۰,۲ میلی مول در لیتر آن از طریق غشاء مویرگی قابل انتشار است اما با سایر مواد پلاسما و مایع بین سلولی از قبیل سیترات و فسفات ترکیب شده و یونیزه نیست.
  3. پنجاه در صد کلسیم پلاسما هم یونیزه بوده و هم قابل انتشار از غشاء مویرگی است.

  پس غلظت طبیعی یون کلسیم در پلاسما و مایعات بین سلولی حدود ۱,۲ میلی مول درلیتر یا ۲,۴ میلی اکی والان در لیتر یعنی فقط نصف غلظت کل کلسیم در پلاسما است.

  این کلسیم در بدن و ازجمله، اثر کلسیم بر قلب،سیستم عصبی و تشکیل استخوان اهمیت دارد.

   

  اثرات تغییرات غلظت کلسیم و فسفات در مایعات بدن

  بالارفتن یا تهی شدن یون یا تهی شدن یون کلسیم در مایع خارج سلولی موجب بروز اثرات فوری فوق العاده شدید می شود. هم هیپوکلسیمی وهم هیپو فسفاتمی طولانی رسوب مواد معدنی در استخوان را شدیداَ کاهش می دهد.

  تتانی ناشی از هیپو کلسیمی
  هنگامیکه غلظت یون کلسیم درمایع خارج سلولی از حد طبیعی کمتر می شود، سیستم عصبی بعلت افزایش نفوذ پذیری غشاء نورنها به یونهای سدیم که تولید آسان پتانسیلهای عمل را امکان پذیر می سازد بتدریج تحریک پذیرتر می گردد. درغلظت یون کلسیم پلاسمائی حدود۵۰ درصد مقدار طبیعی، فیبرهای عصبی آنقدر تحریک پذیر می شوند که شروع به تخلیة خود به خودی می کنند. و موجب بروز ایمپالسهائی می شوند که به عضلات اسکلتی سیر کرده و در آنجا موجب انقباض کزازی یا تتانیک شوند.

  نتیجه:
  هیپوکلیسمی موجب بروز تتانی میگردد. اما همچنین گاهی بعلت عمل آن بر سیستم عصبی مرکزی از نظر افزایش تحریک پذیری موجب تشنج می شود.

  توجه:
  تتانی معمولاَ هنگامی بوجود می آید که غلظت کلسیم خون از ۹,۴ میلی گرم در دسیلیتر خون به حدود ۶ میلی گرم در دسی لیتر برسد. که فقط ۳۵ درصد پائین تر از غلظت طبیعی کلسیم است و درغلظت حدود ۴ میلی گرم در دسی لیتر کشنده است.

  هیپوکلسیمی:

  هنگامیکه غلظت کلسیم در مایعات بدن از حد طبیعی بالاتر رود سیستم عصبی تضعیف شده و فعالیتهای رفلکسی سیستم مرکزی کند می گردد. اثرات تضعیفی افزایش غلظت کلسیم هنگامیکه غلظت کلسیم خون از حدود ۱۲ میلی گرم درصد بالا تر رود شروع به پیدایش کرده و درغلظت بالا تر از ۱۵ مبلی گرم درصد بارز می شوند. هنگامیکه غلظت کلسیم از حدود ۱۷ درصد میلی گرم درصد در مایعات بدن بالا تر می رود،
  فسفات کلسیم در سراسر بدن رسوب می کند.

  استخوان و رابطة آن با کلیسم و فسفات خا رج سلولی

  استخوان از یک قالب یا ماتریس آلی محکم تشکیل شده که بوسیلة رسوب املاح کلسیم تقویت می شود. استخوان متراکم معمولی از نظر وزنی محتوی حدود ۳۰ درصد ماتریس و ۷۰ درصد املاح است اما استخوان تازه تشکیل شده ممکن است ماتریس بیشتری نسبت به املاح داشته باشد.

  ماتریس آلی استخوان:

  ماتریس آلی استخوان شامل حدود۹۰ تا ۹۵ درصد فیبرهای کلاژن بوده وباقیماندة آن از یک ماده هوموژن موسوم به مادة زمینه تشکیل شده است. فیبرهای کلاژن در تمامی جهات اما بویژه در طول خطوط نیروی وارد شده به استخوان کشیده شده اند. این فیبرها مقاومت زیادی در برابر کشش به استخوان می بخشد.

  املاح استخوان:

  املاح متبلوری که در ماتریس آلی استخوان رسوب می کنند اصولاَ از کلسیم و فسفات تشکیل شده اند و فرمول املاح متبلور اصلی که هیدروکسی آپاتیت ها نامیده می شوند، بقرار زیر است:

  Ca10 (PO4)6 (OH)2

  هر بلور کریستال حدود ۴۰۰ آنگستروم طول، ۱۰ تا ۳۰ آنگستروم ضخامت و ۱۰۰ آنگستروم پهنا دارد و به شکل یک صفحه مسطح بلند است. نسبت به کلیسم به فسفر در
  شرایط تغذیه ای مختلف
  بسیار متغیر بوده و بر اساس وزن بین ۱,۳ تا ۲ تغییر می کند. یونهای منیزیم، سدیم، پتاسیم و کربنات نیز در میان املاح استخوانی وجود دارند.

  رسوب مواد رادیواکتیو در استخوان می تواند موجب قرار گرفتن بافتهای استخوانی در معرض تشعشع طولانی شود و درصورتیکه مقدار کانی از این مواد رسوب کند تقریباَ همیشه یک سارکوم استخوانی (سرطان استخوان) بوجود می آید

  مقاومت استخوان
  در برابر فشار و کشش:
  هر فیبر کلاژن از قطعات تکرار شونده به فاصلة هر۶۴۰ آنگستروم در طولش تشکیل شده است. بلورهای هیدروکسی آپاتیت در مجاورت هر قطعه از فیبر قرار گرفته و محکم به آن میچسبند. این اتصال نزدیک از لغزیدن کریستالها و فیبرهای کلاژن بر روی یکدیگر و خارج شدن از محل خود جلوگیری می کند وبرای تأمین استحکام استخوان ضروری است. فیبرهای کلاژن استخوان مانند فیبرهای کلاژن وتر عضلات مقاومت زیادی در برابر کشش دارند. درحالیکه املاح کلیسم که از نظر فیزیکی شبه مرمر هستند مقاومت زیادی در برابر فشار نشان می دهند.

  مجموع این خاصیت به اضافة اتصال بین فیبرهای کلاژن و کریستالها یک ساختمان استخوانی ایجاد می کند که دارای مقاومت فوق العاده ای در برابر کشش و فشار است. به این ترتیب استخوانها دقیقاَ بهمان روش بتون مسلح ساخته می شوند.

  رسوب و جذب کلسیم و فسفات در استخوان (تعادل با مایعات خا رج سلولی)

  غلظت یونهای کلسیم و فسفات در مایع خارج سلولی بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از غلظت مورد نیاز برای تشکیل و رسوب هیدروکسی آپاتیت است اما مواد مهار کننده ای بیشتر بافتهای بدن وهم چنین در پلاسنما وجود دارند که از این عمل جلوگیری می کند.

  یکی از مواد مهارکننده پیرو فسفات است، بنابراین کریستالهای هیدروکسی آپاتیت نمی توانند با وجود حالت فوق اشباع یونهای، در بافتهای طبیعی به استثنای استخوان تشکیل شوند.

  مکانیسم کلسیفیکاسیون استخوان

  مرحلة ابتدائی در تولید استخوان ترشح مولکولهای کلاژن و مادة زمینه (پروتئو گلیکانها) توسط استئوبلاستها است. منومرهای کلاژن بسرعت پلیمریزه شده و فیبرهای کلاژن تشکیل می دهد و بافت حاصله بصورت استئوئید درمی آید که ماده ای شبیه به غضروف است. با این تفاوت که املاح کلسیم درآن رسوب می کنند. به تدریج که استئوئید تشکیل می شود پاره ای از استئوپلاستها در استئوئید بدام افتاده و در این حال استئوسیت نامیده می شوند.

  املاح کلسیم شروع به رسوب برروی سطوح فیبرهای کلاژنی میکنند. رسوبها بطورمنقطع در طول هر فیبر کلاژن ظاهر می شوند و کانونهای کوچکی تشکیل می دهند، طی روزهای هفته به تدریج تکثیر و رشد پیدا کرده به شکل فرآورده های نهائی یعنی هیدروکسی آپاتیت در می آیند.

  رسوب کلسیم در بافتهای غیر ا ستخوانی در شرایط غیر طبیعی:

  املاح کلسیم معمولاَ به غیر استخوان در سایر بافتها رسوب نمی کند، اما در شرایط غیر طبیعی قادر به انجام این کار هستند. رسوب املاح کلسیم در حالت غیر طبیعی موجب
  آرتریوا سکلروز
  دیوارة عروق می گردند. عروق خونی تبدیل به لوله های استخوانی می شوند.

  کلسیم قابل معاوضه

  با تزریق داخل وریدی املاح محلول کلسیم میتوان غلظت یون کلسیم را بلافاصله تا مقدار بسیار زیادی بالابرد اما در ظرف نیم تا یک ساعت یون کلسیم به حد طبیعی باز می گردد. بدن محتوی نوعی کلسیم قابل معاوضه است که همیشه به حال تعادل با یونهای کلسیم درمایعات خارج سلولی قرار دارد. بخش کوچکی از این کلسیم قابل معاوضه کلسیمی است که در کلیة سلولهای فوق العاده نفوذپذیر از قبیل سلولهای کبد و لولة گوارش یافت می شود. قسمت اعظم کلسیم قابل معاوضه در استخوان قراردارد وبطور طبیعی حدود ۰,۴ تا ۱ درصد کلیسم کل استخوان را تشکیل می دهد.

  توجه:
  اهمیت کلسیم قابل معاوضه برای بدن آن است که یک مکانیسم تامپونی سریع برای جلوگیری از بالارفتن یا سفوط بیش از حد غلظت یون کلسیم در مایعات خارج سلولی در شرایط زود گذر افزایش یا کاهش وجود کلسیم ایجاد می کند.

  تشکیل و جذب ا ستخوان – تغییر شکل ا ستخوان

  تشکیل ا ستخوان بوسیلة ا ستئوبلاستها

  استخوان بطور مداوم بوسیلة استئوبلاستها تشکیل شده در نقاطی که استئوکلاستها فعال هستند بطور مداوم جذب می گردد. استئوبلاستها در سطوح خارجی استخوانها و درحوزه های استخوان یافت می شوند.

  جذب ا ستخوان و عمل ا ستئوکلاستها

  استخوان بطور مداوم در حضور استئوکلاستها جذب می شود که سلولهای درشت بیگانه خوار چند هسته ای (تا ۵۰ هسته) مشتق از مونوسیتها یا سلولهای شبه مونوسیتی تشکیل شده در استخوان هستند. استئوکلاستها بطورطبیعی در هر لحظه برای حدود یک درصد سطوح خارجی و سطوح حوزه های استخوانی فعال هستند. هورمون پاراتیروئید فعالیت جذبی استئوکلاستها را کنترل می کند. استئوکلاستها استحاله های پرز مانندی بسوی استخوان فرستاده ویک لبة مضرس در مجاورت استخوان تشکیل می دهد واین پرزها دونوع ماده ترشح می کنند

  1. آنزیمهای پروتئولیتیک که از لیزوزومهای استئوکلاستها آزاد می شوند.

  2. چندین نوع اسید و از آن جمله اسید سیتریک و اسید لاکنیک که بطور عمده از میتوکندریها آزاد می شوند.آنزیمها ظاهراَ ماتریس آلی استخوان را هضم یا حل می کنند
   در حالیکه اسیدها موجب حل شدن املاح استخوانی می گردند.

  تعادل بین تشکیل و جذب ا ستخوان

  میزان تشکیل و جذب استخوان بطور طبیعی به استثنای استخوان های درحال رشد با یکدیگر برابرند و لذا تودة کل استخوان ثابت باقی می ماند. استئوکلاستها معمولاَ بصورت توده های کوچک اما متراکم وجود دارند که بعد از تشکیل شدن حدود ۳ هفته به خوردن استخوان ادامه می دهد و تونلی به قطر یک میلیمتر حفرمی کند وبه طول چند میلیمتر در پایان استئوکلاستها ناپدید شده و استئوبلاستها به تونل هجوم آورده وتولید استخوان جدید می کنند. تشکیل استخوان برای چندین ماه ادامه می یابد و استخوان حدیدبصورت لایه های پشت سرهم در دایره های هم مرکز بر روی سطوح داخلی حوزه تشکیل می شود تا اینکه حوزه پر شود.

  هنگامیکه استخوان شروع به وارد کردن فشار برروی رگهای خونی که به آن ناحیه خون میرسانند می کند. تشکیل استخوان جدید متوقف می شود. هر ناحیة جدید از استخوان که به این روش تشکیل می شود یک استئون نامیده می شود.

  ارزش تشکیل و جذب مدا وم ا ستخوان

  تشکیل و حذب مداوم استخوان دارای تعدادی اعمال فیزیولوژیکی مهم است.

  اولاَ:
  استخوان معمولاَ قدرت خود رابطور تناسب با میزان فشاری که برآن وارد می شود تنظیم می کند. در نتیجه هنگامیکه استخوان ها در معرض بارهای سنگین قرار می گیرند ضخیم می شوند.

  ثانیاَ:
  حتی شکل استخوان نیز می تواند بوسیلة تشکیل و حذب استخوان برای تحمل صحیح نیروهای مکانیکی بسته به نوع
  استرس
  تغییر پیدا می کند.
  ثانیاَ:
  چون استخوان پیر نسبتاَ ضعیف و شکننده می شود. لذا بتدریج که ماتریس آلی استخوان پیرکنترل میزان تشکیل ا ستخوان بوسیلة فشار وارد بر ا ستخوان

  استخوان به تناسب باری که باید حمل کند تشکیل می شود. بعنوان مثال: استخوان های ورزشکاران بطور قابل ملاحظه ای افراد غیر ورزشکارسنگین تر می شود. هرگاه یک پای شخصی در گچ باشد امنا با پای دیگر به راه رفتن ادامه دهد استخوان پائی که در گچ قرار دارد نازک وتا ۳۰ درصد کلسیم خود را ازدست می دهد درحالیکه استخوان پای مقابل ضخیم و با کلیفیکاسیون طبیعی باقی می ماند.

  توجه:
  بنابراین فشارهای فیزیکی مداوم موجب تحریک استخوان سازی می شوند. بیشتر جراحان استخوان از پدیده فشار استخوانی برای تسریع التیام شکستگی استفاده می کنند، این موضوع با استفاده از دستگاههای ثابت نگاه دارنده مکانیکی مخصوص برای ثابت نگه داشتن دو انتهای استخوان شکسته در کنار یکدیگر بطوریکه بسیار بتواند بلافاصله از استخوانش استفاده کند به انجام میرسد. آشکار است که این امر موجب وارد آمدن فشار بر دو انتهای شکسته استخوان شده و فعالیت استئوبلاستیک را درمحل شکستگی تسریع می کند و غالباَ دوران نقاهت را کوتاه می گردد.

  فسفاتاز قلیائی خون بعنوان نموداری از فعالیت ا ستخوان سازی

  استئوبلاستها هنگامیکه بطور فعال درحال ساختن ماتریس استخوانی هستند مقدار زیادی فسفاتاز قلیائی ترشح می کنند. تصور می شود که این فسفاتاز غلظت موضعی فسفات غیر آلی را افزایش داده و با فیبرهای کلاژن را به روشی فعال می کند که این فیبرها موجب رسوب املاح کلسیم می شوند. چون مقداری از فسفاتاز قلیائیبه درون خون انتشار می یابد.

  لذا غلظت فسفاتاز قلیائی در خون معمولاً نمودار خوبی از میزان تشکیل استخوان است.

  هورمون پاراتیروئید

  روشن است که افزایش فعالیت غدد پاراتیروئید موجب جذب سریع املاح کلسیم از استخوانها و در نتیجه موجب هیپر کلسیمی در مایع خارج سلولی می شود.

  اما کم کاری غدد پاراتیروئید موجب هیپو کلسیمی شده و غالباً منجر به تتانی می گردد.

  هورمون پاراتیروئید در متابلیسم فسفات نیز به همان اندازة متابلیسم کلسیم اهمیت دارد.

  تشریح فیزیولوژیک غدد پاراتیروئید

  چهار غدة‌ پاراتیروئید به طور طبیعی در انسان وجود دارد که بلافاصله در عقب غدة تیروئید قرار دارد.

  هر غدة پاراتیروئید ۶ میلیمتر درازا و ۳ میلیمتر پهنا و ۲ میلیمتر ضخامت دارد.

  ساختمان شیمیائی هورمون پاراتیروئید

  یک پلی پپتید محتوی ۱۱۵ اسید آمینه می باشد، این ماده توسط رتیکولوم آندو پلاسمیک و دستگاه گلژی کوچکتر شده و ابتدا به یک پروهورمون و سر انجام به خود هورمون تبدیل می شود و آنگاه در گرانولهای ترشحی در سیتوپلاسم سلولها بسته بندی می گردد.

  هورمون نهائی دارای وزن مولکولی ۹۵۰۰ بوده و از ۸۴ اسید آمینه تشکیل شده است.

  اثر هورمون پاراتیروئید بر غلظت کلسیم و فسفات در مایع خارج سلولی

  1. جذب کلسیم و فسفات از استخوان.
  2. کاهش دادن دفع کلسیم توسط کلیه ها.

  جذب کلسیم و فسفات از استخوان بر اثر هورمون پاراتیروئید

  این هورمون دو اثر مجزا بر استخوان از نظر ایجاد جذب کلسیم و فسفات دارد.

  1. اثر بسیار سریعی است که در ظرف چند دقیقه به وجود می آید که ناشی از فعال شدن سلولهای استئوکلاست موجود برای پیشبرد جذب کلسیم و فسفات است.
  2. بسیار آهسته تر بوده و برای تکمیل به چند ین روز یا حتی هفته ها وقت نیاز دارد و از تکثیر استئو کلاستها و به دنبال آن افزایش شدید جذب مجدد استئوکلاستی خود ناشی می شود، نه از جذب املاح فسفات کلسیم ازاستخوان.

  مرحلة سریع جذب کلسیم و فسفات

  غشاء اوستئو سیتی، یونها ی کلسیم را از مایع استخوانی به داخل مایع خارج سلولی تلمبه می زند و در نتیجه، غلظت یون کلسیم در مایع استخوانی را فقط به میزان یک سوم غلظت آن در مایع خارج سلولی می رساند.

  هنگامی که پمپ اوستئوسیتی بیش از اندازه فعال می شود غلظت کلسیم مایع استخوانی از این حد نیز کمتر می شود و در این حال املاح فسفات کلسیم از استخوان جذب می شوند.

  این اثر موسوم به اوستئولیز بوده و بدون جذب ماتریس استخوانی انجام می شود

  هنگامی که این پمپ غیر فعال می شود غلظت کلسیم مایع استخوانی بالا می رود و در این حال املاح فسفات کلسیم مجدداً در استخوان رسوب می کند. اما نقش هورمون پاراتیروئید دراین میانه چیست؟

  1. غشاء استئو بلاستها و استو سیتها هر دو دارای رسپتورهای پروتئینی برای گرفتن هورمون پاراتیروئید هستند.
  2. هورمون پاراتیروئید می تواند پمپ کلسیم را قویاً فعال کند.
  3. بدین وسیله موجب گرفته شدن املاح فسفات کلسیم از کریستالهای آمرف استخوانی می شود که در نزدیکی سلولها قرار گرفته اند.
  4. هورمون پاراتروئید این پمپ را با افزایش دادن نفوذپذیری غشاء اوستئوسیتی به کلسیم در طرف مجاور مایع استخوانی تحریک کرده و بدین وسیله به یونهای کلسیم اجازه می دهد تا از مایع استخوانی به داخل سلولها ی این غشاء انتشار یابند.
  5. آنگاه پمپ کلسیم در طرف دیگر سلولها یونهای کلسیم را در بقیة مسیر تا مایع خارج سلولی انتفال می دهد.

  مرحلة آهسته جذب استخوانی و آزاد شدن فسفات کلسیم

  (فعال شدن اوستئوکلاستها)

  فعال کردن اوستئوکلاست ها.(از طریق فرستادن سیگنال ثانویه). در ۲ مرحله:

  1. فعال شدن فوری اوستئوکلاست ها ئیکه از قبل وجود دارند.
  2. تشکیل اوستئوکلاست های جدید از سلولهای مادر استخوانی.

  هورمون پاراتیروئید به مدت چند ین روز موجب رشد خوب سیستم اوستئو کلاستی می شود.

  اثر هورمون پاراتیروئید بر دفع فسفات و کلسیم به وسیلة کلیه ها

  هورمون پاراتیروئید در همان زمانی که میزان جذب مجدد فسفات را کاهش می دهد موجب افزایش جذب مجدد توبولی کلسیم در کلیه ها می شود. این هورمون میزان جذب مجدد یونهای منیزیم و یونهای هیدروژن را نیز افزایش می دهد. در حالیکه جذب مجدد توبولی یونهای سدیم، پتاسیم و اسیدهای آمینه را نظیر فسفات کاهش می دهد.

  اگر به خاطر اثر دراز مدت هورمون پاراتیروئید بر روی کلیه ها برای افزایش جذب مجدد کلسیم نبود دفع مداوم کلسیم در ادرار سرانجام استخوانها از این مادة معدنی تهی می کرد.

  اثر هورمون پاراتیروئید بر جذب روده ای کلسیم و فسفات

  هورمون پاراتیروئید جذب کلسیم و فسفات را با افزایش تشکیل ۱،۲۵ – دی هیدروکسی کوله کالسیفرول از ویتامین D درکلیه ها شدیداً زیاد می کند.

  اثر ویتامین D بر استخوان و رابطة آن با فعالیت پاراتیروئید

  ویتامین D اعمال مهمی را در جذب استخوان و تشکیل استخوان دارد.

  در غیاب ویتامین D اثر هورمون پاراتیروئید در ایجاد جذب استخوان شدیداً کاهش می یابد و یا از بین می رود.

  این ویتامین جذب کلسیم و فسفات را از لولة گوارش افزایش می دهد.

   

  کنترل ترشح پاراتیروئید بوسیلة غلظت یون کلسیم

  کمترین کاهش در غلظت یون کلسیم مایع خارج سلولی موجب می شود که غدد پاراتیروئید میزان ترشح خود را در ظرف چند دقیقه افزایش دهد، در صورتی که کاهش غلظت کلسیم ادامه یابد این غدد هیپر تروفی پیدا کرده و گاهی پنج برابر یا بیشتر می شوند.

  در راشیتیسم که در آن غلظت کلسیم فقط چند در صد کم می شود غدد پاراتیروئید فوق العاده بزرگ می شوند.

  در آبستنی و شیر دادن نیز غدد پاراتیروئید بزرگ می شوند. هر حالتی که غلظت یون کلسیم را افزایش دهد موجب کاهش فعالیت و کوچکتر شدن غدد پاراتیرویئد می گردد. این حالات عبارتند از:

  1. مقدار بیش از اندازة کلسیم در رژیم غذائی.
  2. افزایش ویتامین D در رژیم غذائی.
  3. جذب استخوان در نتیجة عواملی به غیر از هورمون پاراتیروئید.

  توجه:
  میزان کاهش کلسیم به مقدار یک میلی گرم در دسی لیتر، ترشح هورمون پاراتیروئید را دو برابر می کند، این امر نشان دهندة‌ سیستم فید بکی فوق العاده پر قدرت بدن را برای کنترل غلظت یون کلسیم پلاسما می باشد.

  کالسی تونین

  کالسی تونین هورمونی است که از غدة تیروئید ترشح شده و غلظت یون کلسیم خون را کاهش می دهد.

  این هورمون توسط غدد اولتیموبرانشیال که یک صدم غدة تیروئید در انسان است ترشح می شود.

  کالسی تونین یک پلی پپتیدی بزرگ با وزن مولکولی حدود ۳۴۰۰ بوده و از زنجیری محتوی ۳۲ اسید آمینه تشکیل شده است

  اثرات کالسی تونین در کاهش غلظت کلسیم پلاسما

  کالسی تونین در انسان بالغ فقط اثر بسیار ضعیفی بر روی غلظت کلسیم پلاسما دارد.

  1. کاهش اولیه در غلظت یون کلسیم در ظرف چند ساعت منجر به تحریک قوی ترشح هورمون پاراتیروئید می شود که تقریباٌ به طور کامل اثر کالسی تونین را تحت الشعاع قرار می دهد.
  2. در شخص بالغ میزان روزانه جذب کلسیم و رسوب کلسیم بسیار اندک است و حتی بعد از آن که کالسی تونین میزان جذب کلسیم را آهسته کرده و میزان رسوب کلسیم را افزایش دهد این امر کماکان فقط اثر بسیار اندکی بر روی غلظت یون کلسیم پلاسما خواهد داشت.

  اثر غلظت کلسیم پلاسما بر ترشح کالسی تونین

  دو اختلاف عمده بین سیستمهای فیدبکی کالسی تونین و هورمون پاراتیروئید وجود دارد.

  1. مکانیسم کالسی تونین سریعتر عمل می کند و در کمتر از یک ساعت به حد اکثر خود می رسد در حالی که بر خلاف آن هورمون پاراتیروئید پس از ترشح ـ ۳-۴ ساعت وقت لازم دارد تا به حد اکثر فعالیت خود برسد.
  2. مکانیسم کالسی تونین به طور عمده به عنوان یک تنظیم کننده کوتاه مدت عمل می کند زیرا به سرعت تحت الشعاع اثر بسیار قوی تر مکانیسم کنترل کننده پاراتیروئید قرار می گیرد.

  بنا بر این در زمان طولانی سیستم پاراتیروئید است که تقریباٌ به طور کامل غلظت دراز مدت یون کلسیم در مایع خارج سلولی را تنظیم می کند.

  کنترل کلی غلظت یون کلسیم

  گاهی مقدار کلسیمی که جذب مایعات بدن شده یا از آنها دفع می گردد به ۰,۳ گرم در ساعت می رسد.

  در صورت خوردن کلسیم زیاد و بویژه هنگامی که فعالیت ویتامین D زیاد باشد شخص ممکن است تا ۰,۳ گرم کلسیم در ساعت جذب کند. این رقم یا مقدار کل کلسیم در مایع خارج سلولی که حدود یک گرم است قابل مقایسه است. آشکار است که اضافه کردن ۰,۳ گرم کلسیم به این مقدار اندک کلسیم موجود در مایع خارج سلولی یا کم کردن این مقدار از آن موجب هیپر کلسیمی یا هیپو کلسیمی شدید خواهد شد.

  توجه:
  افزایش غلظت یون کلسیم و فسفات مایع خارج سلولی از حد طبیعی موجب رسوب فوری املاح قابل معاوضه می گردد. برعکس کاهش غلظت یون کلسیم و فسفات موجب جذب فوری املاح قابل معاوضه می شود.این واکنش آن قدر سریع است که فقط یک بار عبور خون محتوی کلسیم زیاد از استخوان تقریباٌ کلیه کلسیم اضافی را در استخوان رسوب می دهد.

  همچنین حدود ۵ در صد تمام خون یعنی حدود یک در صد تمام مایع خارج سلولی در دقیقه از استخوانها عبور می کند. بنا بر این حدود نیمی از هر گونه کلسیم اضافی که در مایع خارج سلولی ظاهر می شود در هر طر ف حدود ۷۰ دقیقه بوسیله این عمل تامپونی استخوانها حذف می گرد د.

  در همان زمانی که مکانیسم کلسیم قابل معاوضه در استخوان مشغول ثابت نگاه داشتن یا تامپونی کردن غلظت یون کلسیم در مایع خارج سلولی است سیستمهای هورمونی پاراتیروئید و کالسی تونین نیز شروع به عمل می کند.

  در ظرف ۳ تا ۵ دقیقه بعد از یک افزایش حاد در غلظت یون کلسیم میزان ترشح هورمون پاراتیروئید کاهش می یابد

  خلاصه مطالب بیان شده

  1. جذب کلسم و فسفات از روده:کلسیم به مقدار ناچیزی از روده جذب می شود.زیرا بسیاری از ترکیبات آن نسبتاً نا محلول بوده و هم چنین کاتیونهای دو ظرفیتی بطور کلی از مخاط روده به خوبی جذب نمی شوند.
  2. کلسیم تمایل دارد که ترکیبات فسفات کلسیم تقریباً غیر محلول تشکیل دهد که نمی توانند جذب شوند بلکه از راه مدفوع دفع گردند.
  3. دفع کلسیم در مدفوع و ادرارمیزان جذب خالص کلسیم: حدود نه دهم کلسیمی که روزانه خورده می شود از طرِیق مدفوع و یک دهم باقیمانده از راه ادرار دفع می گردند. (دقت شود).
  4. حدود دو سوم کلسیم موجود در فیلترای گلومری در توبولهای ابتدائی جذب می شود. جذب مجدد کلسیم بسیار انتخابی یوده و بستگی به غلظت کلسیم در خون دارد،
  5. یکی از مهمترین فاکتورهای کنترل کنندة‌ میزان دفع کلسیم
   هورمون پاراتیروئید
   است.
  6. ویتامین D یک اثر قوی بر افزایش جذب کلسیم از روده و همچنین اثرات مهمی بر رسوب استخوان و جذب مجدد استخوان دارد.خود ویتامین D مادة فعالی نیست که موجب بروز این اثرات می شود بلکه ویتامین D می بایستی ابتدا از طریق یک سری متوالی واکنشها در کبد و کلیه ها بصورت فرآوردة‌ فعال نهائی یعنی:۱، ۲۵ – دی هیدروکسی کوله کالسیفرول
   در آید که منجر به تشکیل این ماده از ویتامین D می شود.
  7. ترکیبات ویتامین Dچندین ترکیب مختلف که از استرولها بدست می آیند به خانوادة ویتامین D تعلق دارند و کلیة این مواد اعمال کم و بیش مشابهی انجام می دهند. مهمترین این مواد
   کوله کالسیفرول
   موسوم به
   ویتامین D3
   است. 

   قسمت اعظم این ماده در پوست بر اثر عمل اشعة ‌ماورای بنفش خورشید بر
   ۷- دهیدروکلسترول
   تشکیل می شود. در نتیجه قرار گرفتن در معرض نور خورشید از کمبود ویتامین D جلوگیری می کند . ترکیبات ویتامین D موجود در غذا با کالسیفرول مشابه هستند.

  8. نخستین مرحله در فعال شدن کوله کالسیفرول و تبدیل آن به ۲۵- هیدروکسی کوله کالسیفرول است که در کبد به انجام می رسد.
  9. ۲۵- هیدروکسی کوله کالسیفرول یک اثر فید بکی مهاری بر واکنشهای تبدیلی دارد که به دو دلیل اهمیت فوق العاده ای دارد.(۱)این مکانیسم فید بکی غلظت ۲۵- هیدروکسی کوله کالسیفرول در پلاسما را دقیقاً تنظیم می کند.(۲) این تبدیل کنترل شدة‌ ویتامین D3 به ۲۵- هیدروکسی کوله کالسیفرول،.یتامین D3 را برای مصرف آتی ذخیره می کند، زیرا ویتامین D3 پس از تبدیل فقط برای مدت کوتاهی در بدن باقی می ماند در حالیکه بصورت ویتامین D می تواند تا چند ماه در کبد ذخیره شود.
  10. تبدیل ۲۵- هیدروکسی کوله کالسیفرول را در کلیه ها به ۱،۲۵- دی هیدروکسی کوله کالسیفرول صورت می گیرد.این ماده فعالترین شکل ویتامین D3 است. چون فرآورده های قبل از آن کمتر از یک هزارم فعالیت ویتامین D را دارد. بنا بر این ویتامین D در غیاب کلیه ها تقریباً بی اثر است.در غیاب این هورمون تقریباً هیچگونه ۱،۲۵- دی هیدروکسی کوله کالسیفرول تشکیل نمی شود. بنا بر این هورمون پاراتیروئید یک تاثیر قوی در تعیین اثرات عملی ویتامین D در بدن و بویژه اثرات آن بر جذب کلسیم در روده و اثرات آن بر استخوانها دارد.
  11. غلظت پلاسمائی ۱،۲۵- کوله کالسیفرول به نسبت معکوس غلظت یون کلسیم در پلاسما تغییر می کند. دو دلیل برای این موضوع وجود دارد.
  12. یون کلسیم اثر خفیفی در جلوگیری از تبدیل ۲۵- هیدروکسی کوله کالسیفرول به ۱، ۲۵ – دی هیدروکسی کوله کالسیفرول را دارد.
  13. مهمتر اینکه هنگامیکه غلظت یون کلسیم پلاسما از ۱۰ میلیگرم در دسی لیتر بالاتر رود سرعت ترشح هورمون پاراتیروئید شدیداً کاهش می یابد.هورمون پاراتیروئید موجب پیشبرد تبدیل ۲۵- هیدروکسی کوله کالسیفرول به ۲۵- دی هیروکسی کوله کالسیفرول در کلیه ها می شود.توجه:
   بنابراین هنگامیکه غلظت یون کلسیم پلاسما بالا است تشکیل ۱، ۲۵ – دی هیدروکسی کوله کالسیفرول شدیداً کاهش می یابد.
  14. غلظت کلسیم در پلاسما در حدود ۹,۴ میلیگرم در صد و بطور طبیعی بین ۹ و۱۰ میلیگرم در صد تغییر می کند. این مقدار تقریباً‌ معادل با ۲,۴ میلی مول در لیتر است.
  15. پس غلظت طبیعی یون کلسیم در پلاسما و مایعات بین سلولی حدود ۱,۲ میلی مول درلیتر یا ۲,۴ میلی اکی والان در لیتر یعنی فقط نصف غلظت کل کلسیم در پلاسما است.این کلسیم در بدن و ازجمله، اثر کلسیم بر قلب،سیستم عصبی و تشکیل استخوان اهمیت دارد.
  16. ویتامین D باعث عبور فسفات از اپیتلیوم لولة گوارش می شود.
  17. بالارفتن یا تهی شدن یون یا تهی شدن یون کلسیم در مایع خارج سلولی موجب بروز اثرات فوری فوق العاده شدید می شود. هم هیپوکلسیمی وهم هیپو فسفاتمی طولانی رسوب مواد معدنی در استخوان را شدیداَ کاهش می دهد.نتیجه:
   هیپوکلیسمی موجب بروز تتانی میگردد. اما همچنین گاهی بعلت عمل آن بر سیستم عصبی مرکزی از نظر افزایش تحریک پذیری موجب تشنج می شود. 

   توجه:
   تتانی معمولاَ هنگامی بوجود می آید که غلظت کلسیم خون از ۹,۴ میلی گرم در دسیلیتر خون به حدود ۶ میلی گرم در دسی لیتر برسد. که فقط ۳۵ درصد پائین تر از غلظت طبیعی کلسیم است و درغلظت حدود ۴ میلی گرم در دسی لیتر کشنده است.

  18. هنگامیکه غلظت کلسیم در مایعات بدن از حد طبیعی بالاتر رود سیستم عصبی تضعیف شده و فعالیتهای رفلکسی سیستم مرکزی کند میگردد
   . اثرات تضعیفی افزایش غلظت کلسیم هنگامیکه غلظت کلسیم خون از حدود ۱۲ میلی گرم درصد بالا تر رود شروع به پیدایش کرده و درغلظت بالا تر از ۱۵ مبلی گرم درصد بارز می شوند. هنگامیکه غلظت کلسیم از حدود ۱۷ درصد میلی گرم درصد در مایعات بدن بالا تر می رود،
   فسفات کلسیم در سراسر بدن رسوب می کند.
  19. املاح استخوان:املاح متبلوری که در ماتریس آلی استخوان رسوب می کنند اصولاَ از کلسیم و فسفات تشکیل شده اند و فرمول املاح متبلور اصلی که هیدروکسی آپاتیت ها نامیده می شوند، بقرار زیر است:
  20. نسبت به کلیسم به فسفر در
   شرایط تغذیه ای مختلف
   بسیار متغیر بوده و بر اساس وزن بین ۱,۳ تا ۲ تغییر می کند. یونهای منیزیم، سدیم، پتاسیم و کربنات نیز در میان املاح استخوانی وجود دارند.

   

  نتیجه مطالب بیان شده (دقت شود)

  1. این مقدار کلسیمی که امروزه توصیه می شود استفاده شود منطقی نیست.
  2. استفاده از سه لیوان شیر روزانه که برابر است با ۱۰۰۰ میلی گرم کلسیم در روز که ۹۰۰ میلی گرم آن از طریق مدفوع و ۱۰۰ میلی گرم آن از طریق ادرار دفع می شود.

   سوال ؟ چقدر از این مقدار کلسیم مصرف شده جذب شده است ؟

  3. مصرف زیاد کلسیم موجب عدم تعادل کلسیم و فسفات می شود که در این حالت فسفات از طریق ادرار دفع می شود. (نسبت کلسیم به فسفات نباید بیش ار ۱,۳ تا ۲ باشد).
  4.  

  5. مقدار کلسیم موجود در یک دسی لیتر خون باید بین ۸,۳ تا ۱۰ میلی گرم باشد در صورت افزایش کلسیم از این مقدار فید بکی به غدد پاراتیروئید ارسال شده و این غدد از کار خواهد افتاد و دیگر کلسیمی جذب نخواهد شد.
  6.  

  7. کلسیم در بدن به تنهائی قابل جذب نمی باشد.
  8.  

  9. کلسیم در بدن زمانی قابل جذب است که همراه با فسفات و ویتامین D باشد.
  10. یکی از راه های جذب این ویتامین استفاده از نور مستقیم آفتاب که با پوست درتماس باشد.
  11.  

  12. در ایران عموماٌ خانمها از این نعمت خدادادی استفاده نمی کنند و هنگام خارج شدن از منزل پوست را با کرم ضد آفتاب چرب می کنند که مبادا از نور آفتاب استفاده کنند.
  13.  

  14. کلسیم زمانی قابل جذب است که محیط قلیائی باشد و جالب توجه این که در محیط اسیدی کلسیم قابل جذب نیست. در این محیط معمولاٌ بدن از کلسیم موجود در استخوان برداشته و مورد استفاده قرار می دهد که در نتیجه بمرور سائیدگی استخوان اتفاق می افتد.
  15.  

  16. کلسیم زمانی قابل جذب است که شخص روزانه مقداری نرمش و ورزش معقول انجام دهد در غیر این صورت جذب کلسیم مختل خواهد شد.
  17.  

  18. کلسیم زمانی قابل جذب است که شخص از سیستم گوارش سالمی بر خوردار باشد. سالم بودن روده ها برای جذب کلسیم خورده شده.
  19.  

  20. کلسیم در صورتی قابل جذب است که انسان از کبد سالمی بر خوردار باشد. تبدیل کوله کلسیفرول به ۲۵ – هید روکسی کوله کلسیفرول در کبد.
  21.  

  22. کلسیم زمانی قابل جذب است که فرد کلیه های سالمی را داشته باشد. تبدیل کوله کلسیفرول به ۱،۲۵ – دی هیدروکسی کوله کلسیفرول در کلیه ها.
  23.  

  24. در صورت عدم فعالیت غدد پاراتیروید جذب کلسیمی صورت نخواهد گرفت.
  25.  

  26. سالم بودن غده تیروئید که موجب متابولیسم می شود.توجه:
   کلسیم زمانی قابل جذب است که اندامهای فوق از سلامت کامل برخوردار باشند.
  27.  

  28. ماست یکی از لبنیات رایج در جیره غذائی مردم است که مضرات فراوانی دارد از جمله:الف:
   ۲۵ درصد ماست اسید لاکتیک است. 

   ب:
   اسید لاکتیک موجب تضعیف نرونهای مغزی می شود.

   ج:
   این ماده موجب اسیدی بودن محیط شده و جذب مولکولهای کلسیم دچار اشکال می شود

   د:
   ماست موجب یبوست مزاج شده و گرفتاریهای عدیده ای را موجب می شود.

   ه:
   بر اثر یبوست مزاج سم خطر ناکی بنام پتومائین و گازهای سمی از جمله اندل , اسکاتل , فنل و سولفور در روده تولید شده و دوباره جذب خون شده و سیستم عصبی را مختل میکند.

  29.  

  30. شیر دارای قندی است به نام لاکتوز که برای جذب آن در بدن نیاز به آنزیم لاکتاز دارد , در افراد بزرگ سال این آنزیم معمولاٌ وجود ندارد.
  31.  

  32. افراد بزرگسال بر اثر نوشیدن شیر عموماٌ دچار اختلالات گوارشی می شوند.
  33.  

  34. ماست بخاطر داشتن اسید لاکتیک موجب جذب زیاد کلسیم از روده شده و تعادل کلسیم خون را مختل می کند.
  35.  

  36. کلسیم مازاد موجب رسوب در نقاط مختلف بدن از جمله: پاشنه پا , (خار پاشنه) لکنچه کلیه , (سنگ کلیه) انتهای استخوان دنبالچه (بزرگ شدن این استخوان) و در قسمتهای مختلف بدن بصورت رسوبات کلسیمی (تومورهای کلسیمی) می شود.توجه:
   کلسیم مگر فقط در لبنیات است که اینقدر توصیه می شود ؟
  37.  

  38. رسوب کلسیم مازاد در دیواره عروق کرونر قلب و ایجاد آرتریو اسکلروزیز می کند.
  39.  

  40. وجود ماده ای بنام آفلاتوکسین در لبنیات که بسیار خطر آفرین است، زیرا بر اثر استفاده از نان خشک کپک زده در جیره غذائی دام موجب انتقال این ماده از نان به شیر می شود.
  41.  

  42. این ماده سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و انسان را در معرض خطر جدی قرار می دهد.
  43.  

  44. ضمناٌ چه ضرورتی وجود دارد که این مقدار کلسیم را باید استفاده کرد ؟
  45.  

  46. استفاده از این مقدار کلسیم ( ۱۰۰۰میلی گرم در روز ) موجب آرتروز می گردد.زیرا همانطور که قبلاٌ متذکر شدم این مقدار کلسیم جذب نمی شود.
  47.  

  48. استفاده از این مقدار لبنیات موجب عدم تعادل مغز و افزایش مایعات مغزی می شود.
  49.  

  50. استفاده از لبنیات بطور مداوم باعث خواب آلودگی در شخص می شود.
  51.  

  52. این نوع افراد از انجام فعالیتهای فکری دقیق سریع خسته شده و زود عصبی می شوند.
  53.  

  54. استفاده مدام از لبنیات موجب دردهای شدید پریود در بانوان شده و بمرور نظم پریود آنها مختل شده و بمرور دچار بیماری آمنوره ثانویه می شوند.
  55.  

  56. استفاده مکرر از لبنیات خصوصاً ماست موجب ضعف رفتن پا از زانو به پائین می شود.
  57.  

  58. در مجموع استفاده از لبنیات زیاد موجب دردهای استخوانی می شود.توجه: در مجموع لبنیات بخاطر اسیدی بودن برای سیستم اسکلت و استخوانبندی مضرمیباشد.هنگامیکه غلظت کلسیم در مایعات بدن از حد طبیعی بالاتر رود سیستم عصبی تضعیف شده و فعالیتهای رفلکسی سیستم مرکزی کند میگردد
  59.  

  60. بر اثر فعالیت در ماهیچه های بدن لاکتات ایجاد شده و موجب خستگی شخص می شود جالب توجه اینکه ۲۵ درصد ماست اسید لاکتیک بوده و با مصرف این مواد غذائی در حقیقت خستگی را به بدن تزریق می کنیم و ساعتها بخواب می رویم.
  61.  

  62. افرادی که دارای یبوست مزاج هستند خوردن ماست بسیار خطر آفرین است.
  63.  

  64. استفاده از ماست برای کودکان خطرناک بوده زیرا هیدروژن موجود در مغز را زیاد کرده و به همین خاطر جریانات خون مغزی افزایش پیدا کرده وکودکان دچار پیش فعالی می شوند.
  65.  

  66. استفاده مکرر از ماست و سایر مواد لبنی شرایط ایجاد اسیدوز را در بدن افزایش می دهد.
  67.  

  68. برای ماندگاری مواد لبنی مانند دوغ ماده نگهدارنده ای مانند: بنزوات به آن اضافه می کنند که این ماده در محیط اسیدی تبدیل به بنزوئین می شود که بسیار خطرناک است.
  69.  

  70. نوشیدن دوغ همراه غذا موجب مختل شدن شیره گوارشی می شود.
  71.  

  72. استفاده از لبنیات موجب تشدید بیماری صرع می شود.
  73.  

  74. استفاده از لبنیات موجب تشدید بیماریهای اتو ایمیون مانند: روماتیسم مفصلی خواهد شد.(بخاطر اسیدی بودن این ماده و موجب عدم جذب کلسیم و فسفات).
  75.  

  76. استفاده از ماست موجب افزایش آنزیم (LDH) در خون می شود.زیرا وجود اسید لاکتیک موجب افزایش این ماده در خون می شود.
  77.  

  78. مصرف زیاد لبنیات (۱۰۰۰) میلی گرم در روز موجب سرطان تخمدان در خانمها و سرطان پروستات در آقایان می شود! (خبر اینتر نتی).

   

  توجه:
  عزیزان سعی کنند که در هر موردی منطقی باشند تا تحت تاثیر تبلیغات سوء قرار نگیرند.

  خدادادی

  منبع : سایت طب قرآنی